do 31.3.2021 sa čerpá zvyšná časť dotácie roku 2020 v zmysle usmernenie MŠVVaŠ SR – čerpanie nájdete v r.2020