Povinne zverejňované údaje v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. O športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov

Športové organizácie podľa §9

§9 

Keďže SSA nemala príjem nad 100.000 €, tak nemá povinnosť vykonať predkladať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú auditorom v zmysle tohto zákona.

Národný športový zväz a jeho úlohy podľa §16

§16 ods. 2 písm. d)

Národný športový zväz uznaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa §80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q) :       CTM Bratislava U23_softball   CTM Trnava_U23_softball

Práva a povinnosti národného športového zväzu podľa §17

§17 ods. 1

Národný športový zväz zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu

písm. a) stanovy a ostatné predpisy a ich zmeny

– Vykonávací a organizačný poriadok

písm. b) zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu: meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, koho v najvyššom orgáne zastupujú

písm. c) informácie o konaní zasadnutia najvyššieho orgánu

písm. d) pozvánku a návrh programu zasadnutia najvyššieho orgánu

písm. e) zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou

písm. f) správu volebnej komisie

písm. g) zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby volených orgánov

písm. h) kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa

písm. i) pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu

písm. j) počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov národného športového zväzu a počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny

písm. k) rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov

 • neboli žiadne disciplinárne konania

písm. l) informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu

Orgány národného športového zväzu podľa §19

§19 ods. 5 štatutárny orgán a členovia národného športového zväzu sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a odborných orgánov národného športového zväzu; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom

 • stanoviská štatutárneho orgánu, kontrolóra a odborných orgánov SSA neboli odlišné

Kolektívne vzťahy pri vykonávaní športu podľa §45

§45 ods. 4 Kolektívna zmluva a jej zmeny sa zverejnia; zároveň sa zverejnia aj na mieste prístupnom pre športovcov

 • SSA nemá Kolektívnu zmluvu

Register fyzických osôb v športe podľa §80

RFOS_Identifikačné údaje-softball-201801-stranka

§80 ods. 4  Register profesionálnych športovcov

 • SSA neregistruje profesionálnych športovcov

§80 ods. 5  Register amatérskych športovcov

§80 ods. 6  Register športových odborníkov

§80 ods. 7  Register dobrovoľníkov v športe

§81 ods. 1  Register právnických osôb v športe

§81 ods. 3  Doplnenie informácii o národnom športovom zväze

písm. b)  meno a priezvisko členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov a údaj o tom, koho podľa zakladajúceho dokumentu v najvyššom orgáne zastupujú

písm. c) kľúč delegátov najvyššieho orgánu

písm. d) zloženie, funkčné obdobie, spôsob navrhovania a voľby členov volených orgánov a ich náhradníkov

písm. e) pravidlá uznášaniaschopnosti volených orgánov a väčšiny potrebnej na prijatie rozhodnutia

Športový portál podľa §82

§82 ods. 2 Na športovom portáli sa okrem údajov podľa odseku 1 zverejňuje aj:

písm. a)  zakladajúci dokument

písm. b)  predpisy, ktorými sa riadi vykonávanie športu alebo športovej činnosti, ak ide o národný športový zväz alebo národnú športovú organizáciu

písm. c)  rozpočty, výročné správy, účtovné závierky športových organizácií a správy audítora, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie

písm. d) správy, upozornenia, odporúčania, návrhy opatrení a podnety kontrolóra, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie

 • neboli

písm. e)  výročné správy kontrolóra, ak ide o národné športové zväzy a národné športové organizácie

 • dosiaľ neboli

písm. f)  pozvánky, programy, prezenčné listiny, zápisnice zo zasadnutí a rozhodnutia orgánov národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie, ktorými sú

bod 1. najvyšší orgán

bod 2. najvyšší výkonný orgán

najvyšším výkonným orgánom SSA je správna rada

bod 3. kontrolné orgány

 • členovia Dozornej rady SSA sa zúčastňujú zasadnutí Správnej rady SSA
 • 2019 :2019_zapisnica_DR_SSA

bod 4.  orgány riešenia sporov

 • orgány nezasadali – keďže neboli podané žiadne spory

bod 5.  disciplinárne orgány

 • nezasadali – keďže sme nemali disciplinárne konania

bod 6.  licenčné orgány

 • nekonali

písm. g) správy volebnej komisie, ak ide o národný športový zväz alebo národnú športovú organizáciu

písm. h) rozhodnutia orgánov národného športového zväzu a národnej športovej organizácie o spôsobe použitia verejných prostriedkov

písm. i) rozhodnutia o

bod 1. začatí a ukončení konkurzného konania alebo reštrukturalizácie a zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

 • nebolo začaté konkurzné konanie

bod 2.  začatí a ukončení výkonu rozhodnutia

 • nebolo začaté konkurzné konanie

bod 3.  vstupe do likvidácie a skončení likvidácie

 • likvidácia nebola realizovaná

písm. j) zmluvy a priebežné finančné výkazníctvo použitia

bod 1. príspevku uznanému športu

 • Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2022 : 56 980 eur
 • Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2021 :  54 512 eur
 • Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2020 : 53 780 eur
 • Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2019 : 54 919 eur
 • Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2018 : 51 932 eur
 • Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2017: 46 896 eur dotacie 2017 SSA-softball_zmluva MSSR
 • Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2016: 40 600 eur  dotácie 2016 SSA-softball
 • Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2015 : 34 560 eur dotácie 2015 SSA-softball
 • Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport v roku 2014 : 29 800 eur

§69 ods. 4  Národný športový zväz je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu

bod 2. dotácie

bod 3. príspevku pre národný športový projekt

 • nemáme

bod 4.  príspevky na športové poukazy

 • nemáme

bod 5.  sponzorského

 • nemáme

§51 ods. 1  Zmluvu  o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejnení sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami

 • nemáme

§51 ods. 4  Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského, ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom účte

 • nemáme

bod 6.  finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie, ak uskutočnenie projektu podľa prvého až piateho bodu bolo spolufinancované

 • nemáme

písm. k)  evidencia športovej infraštruktúry

 • nemáme